สถานพินิจฯจังหวัดลำพูน

Tuesday, July 20, 2004

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ

http://google.com
http://moj.go.th

ประวัติความเป็นมา

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ได้เปิดดำเนินการ เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2545 มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่โดยสังเขป คือควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดในเขตจังหวัดลำพูน หรือกระทำความผิดในท้องที่อื่น แต่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน สงเคราะห์ บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนดังกล่าว สืบเสาะและพินิจเด็กและ เยาวชน ในเรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา สภาพแวดล้อมฯรวมทั้งค้นหาสาเหตุแห่งการกระทำความผิด เพื่อรายงานศาล สอดส่องความประพฤติของเด็กและเยาวชนที่ศาลพิพากษาให้คุมประพฤติ ตลอดจนประมวลข้อเท็จจริงในคดีแพ่ง(ครอบครัว) รวมทั้งความเห็น เพื่อรายงานศาลประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีและกำกับการปกครองเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ตามคำสั่งศาลด้วย


1. เกี่ยวกับอาคารสถานที่ทำงาน
ตั้งแต่เปิดทำการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนได้เช่าอาคารพาณิชย์เอกชนเป็นที่ทำการ เลขที่ 262/8-9 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร (053)584710-12
 
2. ด้านบุคลากร ปัจจุบันมีข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
ข้าราชการ จำนวน 12 อัตรา
ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จำนวน - อัตรา
พนักงานคุมประพฤติ ” 5 ”
นักสังคมสงเคราะห์ ” 1 ”
นักจิตวิทยา ” 1 ” (ลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ” 1 ”
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ” 1 ”
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 ” 1 ”

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ” 2 ”
 
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา
พนักงานควบคุม (ชาย ) จำนวน 3 อัตรา
พนักงานควบคุม (หญิง) ” 1 ”
พนักงานขับรถยนต์ ” 3 ”
นักสังคมสงเคราะห์ ” 1 ” (ส่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานแรกรับฯ จังหวัดเชียงใหม่)
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ” 1 ” (ส่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานแรกรับฯ จังหวัดเชียงใหม่)
3. งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ดังต่อไปนี้
3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป แบ่งเป็น
- งานธุรการทั่วไป
- งานธุรการคดี
งานการเงินสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2547 ดังนี้
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 700,000 บาท
- หมวดค่าสาธารณูปโภค ” 50,000 ”
- งบบุคลากร(ลูกจ้างชั่วคราว) ” 594,960 ”
- ค่าใช้จ่ายในการนำชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชน ” 40,000 ”
- แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดงานบำบัดและฟื้นฟู ” 50,000 ”
ผู้ติดยาเสพติด
รวมทั้งสิ้น 1,434,960 บาท
งวดที่ 1-1 ได้รับเงินประจำงวดในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 700,000 บาท
ได้ทำการเบิกจ่ายไปแล้วดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 39,350.00 บาท
- ค่าเช่าบ้าน ” 37,150.00 ”
- ค่าวัสดุ ” 193,451.00 ”
รวมทั้งสิ้น 269,951.00 บาท
คงเหลือเงินประจำงวด 430,049.00 บาท
 
งวดที่ 1-2 ได้รับเงินประจำงวดในหมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 50,000 บาท
ได้ทำการเบิกจ่ายไปแล้วดังนี้
- ค่าไปรษณีย์ จำนวน 2,694.00 บาท
- ค่าโทรศัพท์ ” 6,861.43 ”- ค่าไฟฟ้า ” 27,615.78 ” - ค่าน้ำประปา ” 164.00 ”
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,335.21 บาท
คงเหลือเงินประจำงวด 12,664.79 บาท


งวดที่ 1-3 ได้รับเงินประจำงวดงบบุคลากร(ค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 594,960.00 บาท
ได้ดำเนินการ เบิกจ่ายไปแล้วดังนี้
- ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 220,613.54 บาท
คงเหลือเงินประจำงวด 374,346.46 บาท
งวดที่ 1-4 ได้รับเงินประจำงวดแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดงานบำบัด
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการ จำนวน 4,000.00 บาท
คงเหลือเงินประจำงวด 45,000.00 บาท
3.2 ฝ่ายคดี แบ่งเป็น

- งานสืบเสาะข้อเท็จจริงคดีอาญา
ทำหน้าที่ในการสืบเสาะหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมดำเนินคดีอาญาแล้วรวบรวมจัดทำเป็นรายงานเสนอศาลจังหวัดลำพูนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- งานประมวลข้อเท็จจริงคดีแพ่ง (ครอบครัว)
ทำหน้าที่ในการสืบเสาะและประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เยาว์ในคดีครอบครัวที่มีการฟ้องหรือร้องต่อศาลจังหวัดลำพูนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- งานสอดส่องคุมประพฤติ
ทำหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความประพฤติของเด็กและเยาวชนที่ศาลจังหวัดลำพูนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษาในคุมประพฤติไว้
- งานกำกับการปกครอง
ทำหน้าที่ในกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินของผู้เยาว์ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เยาว์อย่างแท้จริง
3.3 ฝ่ายประสานงานกิจกรรมชุมชน

ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งประสานการติดต่อกับชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน มากขึ้น
อนึ่ง เนื่องจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ไม่มีอาคารสถานแรกรับฯ จึงได้นำเด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน ไปฝากไว้ที่สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีจำนวน 15 ราย
4. สถิติคดี
4.1 จำนวนคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2545 จำนวน 203 คดี (ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2545)
ปี พ.ศ. 2546 ” 272 ” (ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 2546)
ปี พ.ศ. 2547 ” 87 ” (ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 มิ.ย. 2547)
สถิติคดีสำคัญแยกตามลำดับจำนวนคดีในปี พ.ศ.2546
ลำดับที่ 1. คดีทำร้ายร่างกายผู้อื่น จำนวน 55 คดี
” 2. คดีลักทรัพย์ ” 45 ”
” 3. คดีมีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครอง ” 33 ”
” 4. คดี มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฯ ” 28 ”
” 5. คดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ” 25 ”
” 6. คดีสารระเหย ” 13 ”
สถิติคดีสำคัญแยกตามลำดับจำนวนคดีในปี พ.ศ.2547
ลำดับที่ 1. คดีลักทรัพย์ จำนวน 27 คดี
” 2. คดีทำร้ายร่างกายผู้อื่น ” 20 ”
” 3. คดีมีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครอง ” 7 ”
” 4. คดี อั้งยี่ ซ่องโจร ” 5 ”
” 5. คดีการพนัน ” 5 ”
” 6. คดีสารระเหย ” 4 ”
 
 
รายงานคดี แยกตามลักษณะความผิดประจำปี พ.ศ. 2546
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข เสรีภาพ ชื่อเสียง
ข้อหา ความผิดต่อเจ้าพนักงาน จำนวน 7 คน
ข้อหา บุกรุก จำนวน 6 คน
ข้อหา หมิ่นประมาท จำนวน 1 คน
ข้อหา อั้งยี่ ซ่องโจร จำนวน 3 คน
รวม 17 คน
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จำนวน 4 คน
ข้อหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่น จำนวน 54 คน
ข้อหา ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย จำนวน 5 คน
ข้อหา ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายและจิตใจ จำนวน 1 คน
ข้อหา พยายามฆ่าผู้อื่น จำนวน 3 คน
รวม 67 คน
 
 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ข้อหา ทำให้เสียทรัพย์ จำนวน 1 คน
ข้อหา ปล้นทรัพย์ จำนวน 10 คน
ข้อหา พยายามลักทรัพย์ จำนวน 1 คน
ข้อหา รับของโจร จำนวน 1 คน
ข้อหา ลักทรัพย์ จำนวน 46 คน
ข้อหา วิ่งราวทรัพย์ จำนวน 4 คน
รวม 63 คน
 
 
 
 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ข้อหา ข่มขืน จำนวน 1 คน
ข้อหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่น จำนวน 1 คน
ข้อหา โทรมหญิง จำนวน 7 คน
ข้อหา พรากผู้เยาว์ จำนวน 1 คน
ข้อหา อนาจาร จำนวน 3 คน
รวม 13 คน
ความผิดอื่น ๆ
ข้อหา การพนัน จำนวน 7 คน
ข้อหา ต่างด้าว จำนวน 4 คน
ข้อหา ป่าไม้ จำนวน 1 คน
รวม 12 คน
ยาเสพติดให้โทษ
ข้อหา จำหน่ายยาบ้า จำนวน 4 คน
ข้อหา มียาบ้าครอบครอง จำนวน 12 คน
ข้อหา มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน 6 คน
ข้อหา วัตถุระเบิด จำนวน 1 คน
ข้อหา สารระเหย จำนวน 13 คน
ข้อหา เสพยาบ้า จำนวน 4 คน
รวม 40 คน
ลักษณะความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด
ข้อหา วัตถุระเบิด จำนวน 32 คน
ข้อหา อาวุธปืน/เครื่องกระสุน จำนวน 28 คน
รวม 60 คน
รวมทั้งสิ้น 272 คน
 
สถิติคดีแยกตามอำเภอ
ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2545
สภ.อ.ลี้
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตราย 1 คน
มียาบ้าครอบครอง 11 คน
ลักทรัพย์ 5 คน
เสพยาบ้า 9 คน
อาวุธปืน/เครื่องกระสุน 2 คน
รวม 28 คน
สภ.อ.แม่ทา
จำหน่ายยาบ้า 1 คน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 1 คน
มียาบ้าครอบครอง 4 คน
มียาเสพติดประเภท 5 ครอบครอง ฯ 1 คน
ลักทรัพย์ 1 คน
เสพยาบ้า 1 คน
อนาจาร 1 คน
รวม 10 คน
สภ.อ.เมืองลำพูน
การพนัน 1 คน
จำหน่ายยาบ้า 10 คน
บุกรุก 2 คน
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย 2 คน
มียาบ้าครอบครอง 14 คน
มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย 2 คน
มีอาวุธปืนและเครือ่งกระสุน 1 คน
ลักทรัพย์ 6 คน
วัตถุระเบิด 11 คน
วิ่งราวทรัพย์ 2 คน
สารระเหย 1 คน
เสพยาบ้า 2 คน
อาวุธปืน/เครื่องกระสุน 9 คน
รวม 63 คน
 
สภ.อ.ป่าซาง
จำหน่ายยาบ้า 2 คน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 1 คน
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย 1 คน
พยายามฆ่าผู้อื่น 5 คน
มียาบ้าครอบครอง 9 คน
ลักทรัพย์ 3 คน
วัตถุระเบิด 12 คน
อาวุธปืน/เครื่องกระสุน 1 คน
รวม 34 คน
สภ.อ.บ้านโฮ่ง
ลักทรัพย์ 1 คน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 4 คน
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย 1 คน
มียาบ้าครอบครอง 4 คน
มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย 1 คน
ลักทรัพย์ 3 คน
วัตถุระเบิด 1 คน
เสพยาบ้า 13 คน
รวม 28 คน
สภ.อ.บ้านธิ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 1 คน
พรากผู้เยาว์ 1 คน
มียาบ้าครอบครอง 1 คน
สารระเหย 2 คน
รวม 5 คน
สภ.อ.ทุ่งหัวช้าง
การพนัน 1 คน
ลักทรัพย์ 1 คน
สารระเหย 2 คน
รวม 4 คน
สภ.ต.เหมืองจี้
จำหน่ายยาบ้า 4 คน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 1 คน
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตราย 1 คน
มียาบ้าครอบครอง 3 คน
ลักทรัพย์ 2 คน
เสพยาบ้า 2 คน
เสพยาเสพติดให้โทษ 1 คน
อาวุธปืน/เครื่องกระสุน 1 คน
รวม 15 คน
สภ.ต.ทากาศ
พรากผู้เยาว์ 1 คน
มียาบ้าครอบครอง 4 คน
รวม 5 คน
สภ.กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย 1 คน
มียาบ้าครอบครอง 5 คน
ลักทรัพย์ 1 คน
เสพยาบ้า 3 คน
อาวุธปืน/เครื่องกระสุน 1 คน
รวม 11 คน
รวมทั้งสิ้น 203 คน
 
 
 
 
สถิติคดีแยกตามอำเภอ
ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2546
สภ.อ.ลี้
การพนัน 2 คน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 3 คน
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย 1 คน
ป่าไม้ 1 คน
มียาบ้าครอบครอง 1 คน
ลักทรัพย์ 4 คน
เสพยาบ้า 1 คน
อั้งยี่ ซ่องโจร 2 คน
อาวุธปืน/เครื่องกระสุน 9 คน
รวม 24 คน
 
สภ.อ.แม่ทา
ข่มขืน 1 คน
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน 1 คน
ลักทรัพย์ 2 คน
วัตถุระเบิด 1 คน
รวม 5 คน
สภ.อ.เมืองลำพูน
การพนัน 2 คน
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน 1 คน
จำหน่ายยาบ้า 1 คน
ต่างด้าว 2 คน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 23 คน
บุกรุก 4 คน
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย 4 คน
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตราย 1 คน
ปล้นทรัพย์ 10 คน
พยายามฆ่าผู้อื่น 2 คน
พรากผู้เยาว์ 1 คน
มียาบ้าครอบครอง 3 คน
มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย 3 คน
รับของโจร 1 คน
ลักทรัพย์ 24 คน
วัตถุระเบิด 21 คน
วิ่งราวทรัพย์ 3 คน
สารระเหย 10 คน
เสพยาบ้า 1 คน
หมิ่นประมาท 1 คน
อนาจาร 2 คน
อั้งยี่ ซ่องโจร 1 คน
อาวุธปืน/เครื่องกระสุน 15 คน
รวม 136 คน
สภ.อ.เมือง
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 1 คน
รวม 1 คน
สภ.อ.ป่าซาง
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 1 คน
จำหน่ายยาบ้า 1 คน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 6 คน
บุกรุก 2 คน
มียาบ้าครอบครอง 3 คน
มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย 1 คน
ลักทรัพย์ 5 คน
วัตถุระเบิด 2 คน
วิ่งราวทรัพย์ 1 คน
สารระเหย 2 คน
อาวุธปืน/เครื่องกระสุน 1 คน
รวม 25 คน
สภ.อ.บ้านโฮ่ง
พยายามฆ่าผู้อื่น 1 คน
มียาบ้าครอบครอง 1 คน
มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย 1 คน
ลักทรัพย์ 2 คน
อาวุธปืน/เครื่องกระสุน 2 คน
รวม 7 คน
สภ.อ.บ้านธิ
การพนัน 1 คน
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน 5 คน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 13 คน
ทำให้เสียทรัพย์ 1 คน
โทรมหญิง 7 คน
มียาบ้าครอบครอง 2 คน
ลักทรัพย์ 4 คน
วัตถุระเบิด 1 คน
เสพยาบ้า 2 คน
อาวุธปืน/เครื่องกระสุน 1 คน
รวม 37 คน
สภ.อ.ทุ่งหัวช้าง
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 2 คน
ลักทรัพย์ 2 คน
วัตถุระเบิด 2 คน
อนาจาร 1 คน
รวม 7 คน
สภ.ต.เหมืองจี้
การพนัน 1 คน
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 3 คน
จำหน่ายยาบ้า 1 คน
ต่างด้าว 1 คน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 1 คน
พยายามลักทรัพย์ 1 คน
มียาบ้าครอบครอง 1 คน
ลักทรัพย์ 2 คน
วัตถุระเบิด 3 คน
รวม 14 คน
สภ.ต.ทากาศ
การพนัน 1 คน
ต่างด้าว 1 คน
มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย 1 คน
วัตถุระเบิด 1 คน
สารระเหย 1 คน
รวม 5 คน
สภ.กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 6 คน
มียาบ้าครอบครอง 1 คน
ลักทรัพย์ 1 คน
วัตถุระเบิด 2 คน
รวม 10 คน
ศาลจังหวัดลำพูน แผนกคดีเยาวชนฯ
จำหน่ายยาบ้า 1 คน
รวม 1 คน
รวมทั้งสิ้น 272 คน
 
 
 
 
 
สถิติคดีแยกตามอำเภอ
ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2547
สภ.อ.ลี้
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 1 คน
ลักทรัพย์ 1 คน
รวม 2 คน
สภ.อ.แม่ทา
การพนัน 2 คน
ลักทรัพย์ 2 คน
รวม 4 คน
สภ.อ.เมืองลำพูน
การพนัน 2 คน
ข่มขืน 1 คน
จราจรทางบก 1 คน
จำหน่ายยาบ้า 1 คน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 4 คน
ทำให้เสียทรัพย์ 2 คน
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย 2 คน
มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย 1 คน
รับของโจร 2 คน
ลักทรัพย์ 17 คน
วัตถุระเบิด 6 คน
วิ่งราวทรัพย์ 2 คน
ให้ผู้อื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกิ 1 คน
อาวุธปืน/เครื่องกระสุน 1 คน
รวม 43 คน
สภ.อ.ป่าซาง
ลักทรัพย์ 2 คน
วัตถุระเบิด 1 คน
สารระเหย 2 คน
รวม 5 คน
 
 
 
สภ.อ.บ้านธิ
ข่มขืน 1 คน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 14 คน
โทรมหญิง 1 คน
ลักทรัพย์ 1 คน
อั้งยี่ ซ่องโจร 5 คน
อาวุธปืน/เครื่องกระสุน 2 คน
รวม 24 คน
สภ.อ.ทุ่งหัวช้าง
การพนัน 1 คน
รวม 1 คน
สภ.ต.เหมืองจี้
จราจรทางบก 1 คน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 1 คน
รวม 2 คน
สภ.ต.ทากาศ
ลักทรัพย์ 1 คน
สารระเหย 2 คน
รวม 3 คน
รวมทั้งสิ้น 84 คน
4.2 จำนวนคดีที่ศาลมีคำสั่งให้คุมประพฤติ
ปี พ.ศ.2545 จำนวน 38 คดี (ตั้งแต่ 1 เม.ย - 31 ธ.ค. 2545)
ปี พ.ศ.2546 ” 94 ” (ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2546)
ปัจจุบันได้ส่งมอบงานคุมประพฤติให้สำนักคุมประพฤติจังหวัดลำพูนแล้ว
4.3 จำนวนคดีแพ่ง (ครอบครัว)
ปี พ.ศ. 2545 จำนวน 34 คดี (ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2545)
ปี พ.ศ. 2546 ” 49 ” (ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2546)
ปี พ.ศ. 2547 ” 87 ” (ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 มิ.ย. 2547)
4.5 กำกับการปกครอง จำนวน 14 เรื่อง จำนวนผู้เยาว์ 15 คนเงินกำกับการปกครอง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2547 จำนวน 543,805.97 บาท
 
ผลการปฏิบัติงาน


การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปล่อยตัวเด็กและเยาวชนชั่วคราวซึ่งขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเดิมมีหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลามากทำให้ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ปฏิบัติเดิม 48 นาที และได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนใหม่เหลือเพียง 2 ขั้นตอน ใช้เวลาในการปฏิบัติ 30 นาที ซึ่งในการลดขั้นตอนในการปล่อยตัวเด็กและเยาวชนชั่วคราว สถานพินิจฯ ได้จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์การดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและ เยาวชน และได้จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ถึงระเบียบการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการปล่อยตัวชั่วคราว พ.ศ. 2547 ให้ประชาชนทราบ
2. ดำเนินการเปิดบริการประกันตัวเด็กและเยาวชนชั่วคราวที่ต้องหาคดีอาญาใหม่เข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดยจัดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าปฏิบัติหน้าที่คืนละ 2 คน
3. จัดทำบอร์ดรายการอาหารของเด็กและเยาวชนประจำเดือน เพื่อติดประกาศให้ ประชาชนรับทราบ ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารประจำเดือนทุกเดือน


การประชาสัมพันธ์สถานพินิจฯ

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยการเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งการดำเนินการบรรยายดังกล่าวทำให้ประชาชนได้เข้าใจและรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน และได้ทราบถึงขั้นตอนในการติดต่อรับบริการจากสถานพินิจฯ ได้เป็นอย่างดี
การประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน โดยการจัดทำบอร์ดผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดทำบอร์ดขั้นตอนในการดำเนินคดีแก่เด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีอาญา จัดทำบอร์ดขั้นตอนการประกันตัวชั่วคราว และบอร์ดระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการประกันตัวชั่วคราว พ.ศ. 2547 ตลอดจนบอร์ดบัญชีประมาณราคาการประกันตัวเด็กและเยาวชน
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรคและการดำเนินงานอื่นๆ ของสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน

ด้านอาคารสถานที่
ปัจจุบันสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน ได้เช่าอาคารพาณิชย์ ของเอกชน จำนวน 2 คูหาเป็นที่ทำการชั่วคราว ไม่มีบริเวณในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ อีกทั้งไม่มีอาคารสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน จึงได้นำเด็กและเยาวชนไปฝากไว้ที่สถานพินิจฯจังหวัดเชียงใหม่
การมีสถานแรกรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำพูน เป็นความจำเป็นสำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน เพราะผู้ปกครองสามารถเข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ผู้ปกครองไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าเดินทางโดยเฉพาะครอบครัวที่ยากจน นอกจากนั้นสถานพินิจฯจังหวัดลำพูน ยังสามารถประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน ในการพัฒนาเด็กและ เยาวชนทั้งในด้านอาชีพและความรู้ในด้านอื่น ๆ ด้วย
2. ด้านวัสดุครุภัณฑ์ ปัจจุบัน สถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน ขาดโต๊ะทำงานของข้าราชการระดับ 3 – 5 จำนวน 3 ชุด
3. ด้านสื่อสาระสนเทศ ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารต้องการความรวดเร็วโดยเฉพาะการส่งสถิติเด็กและเยาวชนให้กระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทราบ ต้องส่งทางอินเตอร์เน็ต แต่สถานพินิจฯ จังหวัดลำพูนยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร อาทิ คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอและที่มีอยู่ก็มี ประสิทธิภาพไม่สูงนักเป็นอุปสรรคในการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ควรมีการเพิ่มคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น